[cheers!] Tsingtao - pure draft premium lager

好熱嘅天氣,好似個阿伯咁坐响公園~
然後一罐微香嘅淡味凍青島
加多本書,消暑又夠chill
(其實文青同阿伯冇咩分別)

好一個唔勞動嘅勞動節假期呢…

Comments