Cozy Coffee

通常好少晏晝過後飲咖啡
除非... 好好飲~
就算只係杯跟餐加十蚊嘅Milk Coffee
個啡底夠香,微苦唔酸
奶味都幾濃奶泡又綿綿滑
US Angus Oyster Blade with Truffle Mayo
咖啡唔錯,啲嘢食都好出色
牛腱肉又香又腍,蛋黃醬配肉配薯角都OK
沙律菜夠新鮮要挑剔嘅就只係啲薯角唔夠熱唔夠脆
Avocado & Beetroot Hummus Tartine
揀手牛油果非常香軟
紅菜頭 x 鷹嘴豆醬磨到滑滑顏色又靚
Smoked Salmon & Cream Cheese Bruschetta
冇咩嘅,除非太唔新鮮否則唔會難食嘅嘢啦
冇份食嘅帶子意粉
帶子大大隻睇落好好味咁(流口水)
食嘢除咗跟咖啡或茶仲有雪糕送
今期係北海道夕張蜜瓜味
用3.6牛奶嘅雪糕底加微甜嘅哈蜜瓜味... 好味喎~
見到張單,畀錢都畀得順氣過人呵呵!

Comments